TVB表明就證監裁決尋求司法覆核

20170517
東網電視
更多新聞短片
(Getty Images圖片)

香港證監會轄下收購及合併委員會(委員會)早前就電視廣播(TVB)(00511)回購要約作出裁決,TVB執行董事兼集團行政總裁李寶安周三接受訪問時強調,TVB不能認同委員會裁決要TVB股東大會對回購的決議案,須在沒有調整的情況下通過,表明對裁決提出司法覆核。他亦表示,從來無隱瞞TVB副主席黎瑞剛於公司的實際持股情況。

根據TVB公告,公司將就委員會決定授予清洗豁免須以股東對要約之投票結果(在沒有調整的情況下)為條件,以及有關清洗豁免是否應獲得批准的問題,不應交由股東在股東大會上另行投票表決之裁決向香港高等法院申請開始司法覆核的許可。

公司表示,目前為止未能確定要約將會進行,公司股東及投資者於交易TVB股份應審慎行事。

李寶安解釋,公司不能認同委員會所附加的條件,TVB是一持牌電視台,受《廣播條例》監管,凡公司有事宜須在股東大會上投票決定,均須按《廣播條例》規定將受限制表決控權人所投票數扣減。至於委員會裁定清洗交易的豁免不應交由股東投 票表決,他認為有違反小股東的權益之嫌。再者,如今要求TVB單方面取消回購計劃亦有難度。

對於委員會於裁決指稱,TVB主席陳國強無法影響Young Lion(YL)的投票決定,被 外界以此批評黎瑞剛為TVB實際的話事人,李寶安指出,從來沒有隱瞞黎瑞剛和華人文化在TVB的持股情況,2015年及2016年的年報均有披露黎瑞剛和華人文化持有TVB股份數量和所佔的百分比,清楚說明黎氏間接持有TVB 26%股權。

他說,不但公司年報提到YL股東之間為TVB股份之權益而訂立的協議,有關協議呈 交香港交易所供公眾查閱,而交易的相關資料亦有提交予通訊局,包括各股東所持 有投票權股份(voting shares)及無投票權股份(non-voting shares)的比重。根 據《廣播條例》,控制權是只計算有投票權股份,而證監會則將股東經濟權益計算 在內,兩者不同。李寶安深信,即使通訊局跟進由證監會提交的交易文件,亦不會 影響YL的股權結構。

李寶安以銀行按揭協議作舉例,業主將物業按與銀行取得貸款,惟銀行根據按揭契 約擁有限制業主的某些權利。他認為,股東協議的作用是在特定情況下,限制YL個別股東的權利,而且任何股東架構變化,均需交由通訊局審批,故此外界無須過慮 。

李寶安進一步指出,《廣播條例》及《收購、合併及股份回購守則》屬於兩只不同的尺,這可能是證監會對今次TVB的回購交易有不同的解讀原因。有法律界人士指 ,廣播條例的立法原意是限制外資對本地媒體的控制,或對其他法例有凌駕性。

對於外界批評,回購協議有助YL增持TVB股權,變相鞏固YL在TVB大股東的地位,李 寶安解釋,回購計劃是藉此提高股東長遠的回報及利益。近年本港傳媒環境有好大 轉變,亞視熄燈、有線寬頻賣盤,就算TVB本身的盈利亦有所回落,有需要採取企業財務活動,更加靈活運用股東的資金。

─ ─ ─ ─ ─ ─
香港樓市日日新鮮,話題多多,想睇晒最update樓市新聞短片,即刻click入
http://bit.ly/1M2kP95

樓市乍熱,想睇更多一、二手樓精彩故事,即click以下連結:

新盤置啱睇
http://money18.on.cc/newflat/

二手置啱Feel
http://money18.on.cc/usedflat/