G奶熊熊爆女藝人去飯局陪酒有下文 公開當事人3大特徵

20221124
東網電視
更多新聞短片
台灣女星熊熊(卓毓彤)除咗擁有G奶火辣身材,個性亦直率敢言,所以好受綜藝節目歡迎。日前佢上節目時,大爆有女藝人私下兼職做「傳播妹」,即係飯局陪酒小姐,更表示係有性關係嘅嗰種!佢仲公開當事人3大特徵,即刻去片睇吓!
藝人黎諾懿早前宣布以破天荒形式續約無綫,強攻幕後做大騷監製,廚藝了得嘅佢原來同時發展副業,投資百萬加盟飲食集團成為創意大使,準備喺飲食界大展拳腳!即睇《今日娛糧》聽吓佢點講!