SIXTERS各有特色 何雁詩解構6女神人物關係

2021年05月11日 09:03
東網電視
更多新聞短片
歌手何雁詩(Stephanie)跟她的閨蜜陳瀅、蔡思貝、賴慰玲、陳嘉寶和吳嘉熙(Cheronna)自組「SIXTERS」,她們感情深厚,Step說:「我同陳瀅因為拍劇而friend,佢就有另外一班Friend係M Club朋友,有時食飯誤打誤撞將兩班人group埋一齊,其實M Club仲有其他人,但慢慢我哋6個就見得最多最熟,其實我同思貝都合作過拍劇,但我哋熟唔係因為拍劇,係因為同班女仔一齊,好難得㗎,我哋6個性格完全唔同,但走埋一齊又好夾。」
由Step親述眼中這班閨蜜,她指思貝是最多感覺和情緒的人,她說:「我同佢呢方面都幾似,佢好容易感觸,好似我舊年結婚過大禮,佢都有喊到,呢個好crazy,所以我講笑話畀多個飯盒佢。」她眼中的陳嘉寶是好理性,她說:「如果要計我哋6個,佢同思貝情感上係最極端嘅,思貝好感性,佢就好理性。」至於陳瀅,她們會形容她做「氣質女神」,她笑說:「唔知點解佢做咩都好有品味,但個人就喪嘅。」
賴慰玲對所有人同事都睇得好通透,好識得分析所有事,而Cheronna就好野性,她說:「佢喺我哋個Group係Gag王,我覺得做歌手埋沒咗佢呢個棟篤笑才華,佢真係好搞笑,我哋6個真係好唔同,坐埋一齊唔係只講一樣嘢,係好開心,每次傾到唔想走。」